Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

A

Abortsøknad - før tolvte svangerskapsveke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Arealoverføring
Automatisk freda kulturminne - løyve til inngrep
Automatisk freda kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Avfall - når og korleis bli kvitt avfallet
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Bilstønad
Bioposar og sekkar til plastavfall
Bompengar - privat veg
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bruksendring
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskott til etablering
Bustadtilskott til utbetring/tilpassing
Bustønad
Bygdeutviklingsmidlar
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve
Bålbrenning

D

Dagmamma - godkjenning
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Den kulturelle skulesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E

Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Ergoterapi
Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F

Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Forbod mot oljefyring
Forliksråd
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift - betaling og innkrevjing
Fosterheim/Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Følgjebevis for funksjonshemma
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse for byggherre

G

Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H

Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Helsetenestetilbod til innsette i fengsel
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

I

Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Innbyggjarinitiativ
Innsynsrett i offentlege dokument
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J

Jegerprøven

K

Karakterar - rett til å klage
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunalt næringsfond
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Kontroll av pulverapparat
Krisesenter
Kristendom, religion livssyn og etikk (KRLE)
Kulturpris
Kulturskule - opptak
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram

L

Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - førebyggjande tiltak
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M

Matlevering
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels botilbod
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko - meld frå
Motorferdsel i utmark - vilkår
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskule - opptak

N

Nabovarsel - byggjesak
Naturskadar - erstatning
Nedgravde oljetankar
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen
Oskespreiing
Oversikt transportløyver

P

Parkeringsløyve for rørslehemma
Pasient- og brukarombodet
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Personvern – dine rettar
Personvernombod
Pleie i i livets sluttfase
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester
Publisering av saksdokument på Internett

R

Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reisevaksine
Reklameskilt langs veg
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkrevjing
Retten til tolk i helsetenesta
Returordningar for avfall
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Røykvarslar
Rådgiving i skulen

S

Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skjenkeløyve alkohol
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilhøyrsel
Skøyte og tinglysing
Sosialtenester for innsette i fengsel
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialundervisning
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Særskilde brannobjekt

T

Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Terminal pleie i heimen
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Tilskott til drenering - søknad
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Trus- og livssynssamfunn - tilskott
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U

Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V

Vaksine
Vaktmeister - ambulerande
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald
Vest Telemark brannvesen
Vidaregåande opplæring for vaksne

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgjeving
Økonomisk sosialhjelp

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk