Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg

  Generelt

  Ei avkøyrsle er området mellom ein ofentleg veg og privat eigedom. Skal du byggje eller flytte ei avkøyrsle frå kommunal veg, må du søkje kommunen om løyve.

  Skal du byggje eller flytte ein avkøyrsel frå ein offentleg veg, må du søkje om løyve. Ein søknad om avkøyrsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikktryggleik og transportfunksjonen til vegen. Søknad om avkøyrsel blir behandla av anten av Statens vegvesen eller kommunen. Dette gjeld avkøyrsel som ikkje er del av ei byggjesak. I så fall blir dette behandla i byggjesaka.

  Målgruppe

  Grunneigarar og utbyggjarar

  Vilkår

  Avkøyrsel er alle tilknyttingar mellom offentleg veg og privat eigedom. Som avkøyrsel blir òg rekna tilknytting for fotgjengarar. Avkøyrselen må halde seg til arealdel eller reguleringsplan i kommunen og dei retningslinene som er gjevne av staten og kommunen. Dersom området ikkje er regulert eller det ikkje er planar for avkøyrsel i planen, skal søknaden behandlast etter føresegnene i veglova.

  Brosjyrer og informasjon


  Partnarar

  Statens vegvesen

  Kontaktavdeling

  Teknisk etat

  LederGunhild Austjord
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  BesøksadresseStorvegen 60 3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Dersom området ikkje er regulert eller avkøyrsel ikkje inngår i arealdel eller reguleringsplan i kommunen, sjå veglova (§§ 40-43) med forskrifter. Sjå elles plan- og bygningslova § 27-4.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  I søknaden må du blant anna:
  • skrive adressa eller gards- og bruksnummer til eigedomen det blir søkt for.
  • markere kva offentleg veg du ønskjer avkøyrselen skal tilknytast.
  • sjekke om det finst kommune- eller reguleringsplan for området
  • leggje ved ein situasjonsplan for eigedomen som viser:
  1. bygningar
  2. plassering av avkøyrsel med tilknyting til offentleg veg
  3. snuhøve
  4. eventuell biloppstillingsplass
  • gi ei forklaring av kvifor du søkjer om ny eller endra avkøyrsel
  • skrive forventa trafikktal i avkøyrselen og om det er person- eller lastebil som skal nytte avkøyrselen
  • skrive tid dersom avkøyrselen berre skal vere for ein avgrensa periode.

  Skjema

  Statens vegvesen har lagt ut ein digital søknad som gjeld for riks-, fylkes- og kommunale veger.

  Vedlegg

  Situasjonskart der avkøyrselen er teikna inn.

  Søknadsfrist


  Høve til å klage

  Dersom søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen skal sendast til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må vere grunngjeven. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing.

  Dersom søknaden er behandla etter plan- og bygningslova, kan du klage til Fylkesmannen. Klagen sendast til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom saka er behandla etter veglova, er det kommunen si eiga klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandlar saka, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, går saka vidare til klageinstansen.

 • Bompengar - privat veg

 • Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon

 • Landbruksveg - bygging

 • Parkeringsløyve for rørslehemma

 • Reklameskilt langs veg

 • Skuleskyss

 • Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)

 • Vegvedlikehald

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk