Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Parkeringsløyve for rørslehemma

 • Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)

  Generelt

  Tilrettelagd transport (TT) er eit tilbod om dør-til-dør-transport for personar som på grunn av nedsett funksjonsevne eller sjukdom, ikkje kan bruke kollektivtransport.

  Er du funksjonshemma og treng dør-til-dør-transport for å delta i aktivitetar på lik line med alle andre, kan du søkje om TT-kort. Kortet dekkjer ei viss mengd reiser og du betalar ein eigendel for kvar tur. TT-ordninga skal brukast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk eller andre reiser som blir dekte av folketrygda.

  Vilkår

  Du kan vanskeleg nytte det ordinære kollektivtilbodet i kommunen. 

  Partnarar

  Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunane å organisere ei ordning med tilrettelagd transport.

  Kontaktavdeling

  NAV Tokke

  Telefon55 55 33 33
  Telefaks35 11 37 01
  E-postnav.tokke@nav.no
  Nettadressehttp://www.nav.no
  BesøksadresseSentrumsbygget
  Åpningstid09.00 - 15.00

  Lovar og retningsliner

  Denne tenesta er ikkje lovpålagd. Sjå fylkeskommunale retningsliner.

  Søknadsprosessen

  Vedlegg

  Legeerklæring

  Handsaming

  Fylkeskommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein meiner at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til fylkeskommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

  Høve til å klage

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing.

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk