Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Barnehage - etablering og drift

 • Bygdeutviklingsmidlar

 • Dagmamma - godkjenning

 • Etablerarprøven for serveringsverksemd

 • Familiebarnehage - etablering og drift

 • Kommunalt næringsfond

  Generelt

  Små bedrifter og entreprenørar kan søkje kommunen om bedriftsstønad.

  Små og mellomstore føretak kan søkje om føretaksstønad frå det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjonar kan søkje om stønad til prosjekt som er knytte til stadutvikling. Føretaksstønaden kan gå til føremål som mellom anna

  • etablerarstipend
  • produktutvikling
  • marknadsføring
  • investering i utstyr og maskinar

  Stønaden er eit distrikts- og regionalpolitisk verkemiddel. Tilskotet blir utbetalt på etterskot. Heile tilskotet kan ikkje bli utbetalt før prosjektet er avslutta og revisorattestert rekneskap er sendt inn.

  Målgruppe

  Frivillige organisasjonar (stadutvikling) og små og mellomstore føretak (føretaksstønad)

  Små føretak har mindre enn 50 tilsette og anten

  • ein årleg omsetnad på mindre enn 10 mill. euro eller
  • ein balanse på mindre enn 10 mill. euro

  Mellomstore føretak har mindre enn 250 tilsette og anten

  • ein omsetnad på mindre enn 50 mill. euro eller
  • ein balanse på mindre enn 43 mill. euro

  Vilkår

  Eit føretak kan få inntil 200 000 euro over ein treårsperiode (bagatellmessig stønad). Midla skal normalt ikkje nyttast til å styrkje eigenkapitalen i føretaket. Føretak i kommunar utanfor det distriktspolitiske verkeområdet (sjå lenkje i feltet Regelverk) kan ikkje søkje om midel til å investere i utstyr og maskinar.

  Partnarar

  Fylkeskommunen og Innovasjon Noreg kan vere rådgjevarar for kommunen.

  Kontaktavdeling

  Etat for plan og næring

  LederAustjord, Gunhild
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  BesøksadresseStorvegen 60 3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Sjå dei årlege retningslinene på Kommunaldepartementet sine nettsider under /Virkeområde og retningslinjer/Retningslinjer for bruk av midler

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Føretaket eller organisasjonen sender ein skriftleg søknad. Han skal innehalde:

  • Presise og realistiske mål som kan etterprøvast
  • Prosjektplan med milepælar og aktivitets- og resultatmål
  • Kostnadsoverslag og finansieringsplan

  Handsaming

  Når ein søknad er innvilga, skal eit tilskotsbrev stadfeste det. Brevet skal mellom anna innehalde

  • føremål og kva midla skal nyttast til
  • kostnadsoverslaget som er lagt til grunn for tilsegna
  • eventuelle vilkår knytta til bruken av midlane

  Handsamingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein meiner ein kan gjere vedtaket.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt avgjerda stå, blir saka sendt vidare til kommunen si eiga klagenemnd, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Miljøfyrtårn - sertifisering

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk