Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Barnehage - etablering og drift

 • Bygdeutviklingsmidlar

  Generelt

  Du kan søkje kommunen om tilskot til investering eller bedriftsutvikling i landbruket.

  Du kan søkje om investerings- og bedriftsutviklingsmidlar til

  • Etablering av ny verksemd
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringar i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringar i økologisk fruktdyrking
  • Investeringar i samband med generasjonsskifte

  Midlane blir sette av i jordbruksavtalen. Dei skal leggje til rette for langsiktig og lønsam verdiskaping, bidra til sysselsetting, busetting og eit variert landbruk i alle delar av landet med utgangspunkt i ressursane i landbruket generelt og landbrukseigedomen spesielt.

  Målgruppe

  Eigar av landbrukseigedom eller registrert føretak som driv næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane i landbruket

  Vilkår

  Søknaden blir vurdert ut frå dei fylkesvise retningslinene som er utarbeidde av Innovasjon Noreg.

  Innovasjon Norge Telemark sine heimesider ligg her

  Det er også utarbeidet ei ny sentral BU-forskrift som ligg på Landbruks- og matdepartementet sine nettsider.Her finn de Departementets strategi for næringsutvikling 2007 – 2009: ”Ta landet i bruk!”

  Dokumentet ligg her.

  Gjennom den regionale styringsplanen har Telemark mogleheit til, innanfor ramma av den sentrale BU-forskrifta, å gjere lokale sinetilpassingar. På følgjande punkt avvik Telemark noko frå dei sentrale forskriftene:

  • For etablererstipend har Telemark ein makssats på kr. 200 000
  • For bedriftsutviklingstilskot har Telemark ein makssats på 50%
  • For tilskot i samband med generasjonsskifte rettast ordninga mot dei som vil drive aktiv landbruks- og næringsverksemd. Telemark har ein makssats på 50% for kvinner og 40% for menn.

  For investeringar følgjer Telemark dei makssatsane som kjem fram av den sentrale BU-forskrifta.

  Det er verdt å merke seg at tiltaksgruppene Generasjonsskifte og Praktikantordninga er gjeninnført.

  Generasjonsskifte forvaltast av Innovasjon Norge. Praktikantordninga forvaltast av FMLA.

  For Handlingsprogram 2007 har ein valt å fronte fem område spesielt. Dei fem satsingsområda er:

  • Frukt og bær
  • Bioenergi
  • Sau
  • Storfe
  • Mat og reiseliv

  Det er viktig å understreke at det ikkje betyr at dette er dei einaste områda som prioriterast i 2007. Også andre gode saker som er i tråd med sentrale og regionale føringer kan sjølvsagt vere støtteverdige. Det er imidlertid eit signal om at dette er fem område der ein vil jobbe spesielt med å få opp gode saker og å hjelpe til å få ei positiv utvikling i det inneverande året.

  Søknadsskjema kan de få på landbrukskontoret eller ved å gå inn på heimesida til Innovasjon Norge.

   

  E-søknader

  Elektroniske søknader er innført for landbruksverkemidla. Treng de meir informasjon sjå Innovasjon Norge sine nettsider. Slå opp på www.innovasjonnorge.no. Vel ”søknader”. Vel ”om e-søknad”.

  Kontaktavdeling

  Landbruk

  LederGunnhild Helene Breiland
  E-postpostmottak@tokke.kommune.no
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  Besøksadresse3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Vedlegg

  Prosjektplan/forretningsplan

  Handsaming

  Søknad om tilskot sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og vidaresende han til Innovasjon Noreg, som avgjer saka.

  Handsamingstid

  Innan éin månad etter at Innovasjon Noreg har motteke søknaden, skal du få eit mellombels svar der det går fram kven som er saksbehandlar, og kor lang saksbehandlingstid ein må rekne med.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til distriktskontoret til Innovasjon Noreg innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom Innovasjon Noreg lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i Innovasjon Noreg, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Dagmamma - godkjenning

 • Etablerarprøven for serveringsverksemd

 • Familiebarnehage - etablering og drift

 • Kommunalt næringsfond

 • Miljøfyrtårn - sertifisering

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk