Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon

 • Kommunal planlegging - medverknad

 • Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

  Generelt

  Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, som er eit arealplankart med vedtekter som legg fast bruk og vern i bestemte område.

  Ein reguleringsplan blir utforma anten som områderegulering (som blir utarbeidd av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, men forslaget må vere utarbeidt av fagkunnige. Detaljregulering er eit arealplankart med føresegner om bruk og vern i særskilde område. Planen gjev grunnlag for å avklare kva for byggjetiltak som kan gjennomførast i planområdet.

  Målgruppe

  Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter

  Vilkår

  Forslaget må følgje dei krava til reguleringsplan som ligg i plan- og bygningslova § 12-1 og i kart- og planforskrifta § 9 og § 10.
   
  Kommunen har høve til å fastsetje fleire krav.

  Pris

  Kommunen kan krevje gebyr for private planforslag. Men kommunen har ein frist på seg for behandling av forslaget. Fristen er på 12 veker. Kommunen må tilbakebetale delar av gebyret ved lengre saksbehandlingstid enn 12 veker. (Sjå forskrifta § 7 og 8)

  Kontaktavdeling

  Etat for plan og næring

  LederAustjord, Gunhild
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  BesøksadresseStorvegen 60 3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Ditt forslag til plan blir kalla planinitiativ. Planinitiativet skal innehalde følgjande:
   
  • formålet med planen 
  • planområdet og om planarbeidet vil få verknader utanfor planområdet 
  • planlagd busetnad, anlegg og andre tiltak 
  • utbyggingsvolum og byggjehøgder 
  • funksjonell og miljømessig kvalitet 
  • Tiltaket sin verknad på, og tilpassing til, landskap og omgivnader 
  • forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og retningslinjer, og pågåande planarbeid 
  • vesentlege interesser som blir rørte av planinitiativet 
  • korleis samfunnstryggleik skal løysast, blant anna gjennom å førebyggje risiko og sårbarheit 
  • noko som rørte offentlege organ og andre interesserte som skal varslast om planoppstart 
  • prosesser for samarbeid og medverknad frå rørte fagstyresmakter, grunneigarar, festare, naboar og andre rørte 
  • vurderinga av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiingar, og korleis krava i tilfelle vil kunne bli varetekne. 
  Samtidig skal du sende ein førespurnad om oppstartsmøte. Dette blir sendt til kommunen.
   
  Alle tema som er nødvendig for å behandle søknaden skal takast opp i oppstartsmøtet.
   
  Kommunen forpliktar seg til å skrive referat av møtet. Det er fleire krav til kva referatet skal innehalde (sjå § 3 i forskrifta).

  Handsamingstid

  Kommunen skal behandle forslaget innan 12 veker. Fristen begynner å springe når kommunen har motteke forslaget. Dersom planen ikkje oppfyller alle krava, og kommunen må etterspørje meir informasjon, vert fristen brote, og fortset igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.
   
  Behandlingstida blir avslutta når kommunen sender planen vidare til offentleg ettersyn.

  Høve til å klage

  Skulle det vere usemjer mellom deg som forslagsstillar og kommunen, kan du krevje ei behandling av saka i kommunestyret.

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk