Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
Sist endra: 03.12.2015Kontaktavdeling: Psykiatritenesta

1. KONTAKTLISTE

Arbeidstid: Månd, tysd, onsd, tords

2. LOKALISERING

Me held til i eige bygg ved Tokke Helsesenter, og er organisert som ein eigen del under Helse- og omsorsetaten.

3. MÅLSETTING

Målet vårt er å gje eit så godt tilbod som råd til menneske som treng støtte og hjelp med si psykiske helse eller eit livsproblem. Det kan vera aktuelt med både langvarige tenester eller nokon å snakke med for kortare periodar. Tilbodet skal omfatte både førebygging og behandling. Ein kan ta direkte kontakt med psykiatrisk sjukepleiar eller ein av terapeutane. (Jf. kontaktlista over) 


4. TILBOD

Tilbod til barn og unge:

Treng du nokon å snakke med? Tak gjerne direkte kontakt ved å ringe eller sende SMS til NN på tlf.: (sjå over). Du treffer henne også på NN skule.

Individuelle støttesamtaler:

Ein kan gjera avtale om å få samtaler på kontoret til ein av medarbeidarane.

Heimebesøk:

Dette kan vera aktuelt dersom ein treng hjelp til å koma i gang med dagleglivets gjeremål, eller der det vurderast som hensiktsmessig å møtast i heimen.

Kognitiv Terapi:

Dette er eit behandlingstilbod der ein arbeider med vanskelege tankar og kjensler via individuelle samtaler .

Tilbod angstmeistring:

Dette er eit tilbod om systematisk behandling/meistring av angst

Gruppetilbod

Psykisk Helse driv forskjellige former for gruppebehandling. Saman med terapeut kan ein finne fram til den gruppa som passer best.

Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester på grunn av sjukdom, funksjonshemming eller liknande, og dersom kommunen vurderar at du har rett på dette, kan me hjelpe til med å utarbeide ein Individuell Plan.

Den er eit samarbeidsdokument mellom tenesteytarar og brukar.


5. ANDRE RELEVANTE KONTAKTAR

Psykososialt kriseteam

Denne gruppa trør i kraft ved ulukker og brå dødsfall. Medlemmar i denne gruppa er psykiatrikoordinator, lege, prostidiakon, helsesyster, prest og NAV.

 • Dagtilbod - aktivitetstilbod

 • Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet

 • Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet

 • Frisklivssentral

 • Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang

 • Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar

 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 • PP-tenesta

 • Psykiske helsetenester

 • Rusmiddelmisbrukarar - tiltak

 • Skulestart

 • Spesialundervisning

  Generelt

  Spesialundervisning er ei tilpassa form for opplæring som kan gjevast til elevar som treng det.

  Viss du som forelder er bekymra for at barnet ditt ikkje får godt nok utbytte av opplæringa, kan du krevje at skulen undersøkjer om barnet treng spesialundervisning.
   
  Spesialundervisning er eit tilbod skulen har for elevar som treng noko anna enn den vanlege undervisinga. Spesialundervisning er ein rett, men det må gjerast ei fagleg vurdering før retten inntrer. Det er den pedagogiske-psykologiske tenesta som gjer den faglege vurderinga.
   
  Spesialundervisning kan til dømes vere at eleven jobbar etter andre læringsmål enn andre elevar, at ein lærer eller assistent følgjer opp eleven i klassa eller at eleven får særskilt tilpassa utstyr.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskule og vidaregåande skule

  Vilkår

  Skulen har plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak for å sikre deg eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa før pedagogisk-psykologisk teneste (PP-tenesta) gjer ei sakkunnig vurdering.

  Kontaktavdeling

  Etat for oppvekst kultur idrett adm

  LederFinn Arne Askje
  Telefon35 07 52 00
  E-postpostmottak@tokke.kommune.no
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  Besøksadresse3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt opplæringslova kap. 5 Spesialundervisning

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du eller foreldra dine kan krevje at skulen gjer dei nødvendige undersøkingane for å finne ut om du treng spesialundervisning og kva for opplæring du eventuelt treng.

  Handsaming

  Før det blir gjort ei sakkunnig og før spesialundervisning blir sett i verk, skal det innhentast samtykke frå deg eller foreldra dine. Du eller foreldra dine har rett til å sjå den sakkunnige vurderinga og til å uttale dykk før det blir gjort vedtak. Et positivt vedtak skal spesifisere omfanget, innhaldet og organiseringa av spesialundervisninga.

  Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

  Handsamingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Blir avgjerda ståande, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk