Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Kvardagsmestring

Kva er kvardagsmestring?

Kvardagsmestring er et tilbod som har mål å auke evna til å meistre daglege aktivitetar i kvardagen. Det tek utgangspunkt i det som er viktig for deg og ditt liv, og går føre seg i ein tidavgrensa periode. Kvardagsmeistring blir gjennomført saman med eit tverrfaglig team med fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar og to helsefagarbeiderar. 
Trening i heimen kan gjere at du til dømes kan klare å gå å hente posten kvar dag, eller trene på å lage mat på ditt eige kjøkken. Du får trene slik at du kan klare dei tinga som du synes er viktige.

«Aktiv deltaking styrkar livskvalitet og livslengde!»

Kven kan få tilbodet?

- Heimebuande, vaksne og eldre 
- Personar som er motivera for trening og kan vere med å lage mål og eigen plan
- Personar som søkjer om pleie- og omsorgstenestar fyste gong, eller har auka trong for tenestar
- Personar med fall i funksjonsnivå
- Personar med fallhistorikk
- Personar som er utskrive frå korttidsopphald på sjukeheim eller sjukehusopphald
- Personar som har meldt behov for tekniske hjelpemiddel eller tilrettelegging i heimen

Kvifor kvardagsmestring heime?

Dei fleste ynskjer å vere aktive og bu heime lengst mogeleg. Dei vil ver i stand til å gjere dei kvardagslege aktivitetane dei er vane med og kunne delta i sosiale samanhengar. Saman med teamet ser vi  på  kva for utfordringar du har i kvardagen og kva for eit nettverk du har rundt deg. Då kan vi betre hjelpe deg på din veg mot å nå dine mål. 

Eksempel frå kvardagsmestring: 
Egil, 76 år
« Eg kunne sitta stille i stolen. Eller ligge i senga. Det var alt. Det var forferdelig»

. Slik beskreiv 76 år gamle Egil helsa si i fjor vinter. Den aktive pensjonisten blei nærast invalid etter eit fall på isen. Han fekk tilbod om kvardagsmeistring. I sommar, då Jærbladet besøkte han, luka han i hagen. 

«Tenk at eg skulle sei det er gildt å trena. Nå har eg som mål å gå til stallen og sjå på hestane. Eg skal klare det!».

Helse- og omsorgsetaten

Tenesta søkjast og bli handsame av tildelingskontoret i Tokke kommune. 

Kontakt oss:

Telefon: 
Tildelingskontoret: 35 07 55 74
Vakttelefon heimesjukepleia: 97 05 80 55
Epost: Birgith.Stordrange@tokke.kommune.noTullipaner
 • Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt

 • Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet

 • Legionellasmitte - førebyggjande tiltak

 • Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa

 • Miljøplager eller -risiko - meld frå

 • Tuberkuloseundersøking

  Generelt

  Kjem du frå land der tuberkulose er utbreidd, har du plikt til å gjennomgå ei tuberkuloseundersøking.

  Kjem du frå eit land der tuberkulose er utbreidd, har du plikt til å gjennomgå ei tuberkuloseundersøking. Tuberkuloseundersøkinga består av ein tuberkulintest (hudprøve), røntgenfotografering av lungene og eventuelt ei blodprøve. Tuberkulose er ein infeksjon som kan ramme ei rekkje organ. Den viktigaste forma er lungetuberkulose. Denne kan vere livstruande utan behandling. Undersøkinga utgjer ein del av kommunen sitt program for å førebyggje og kjempe mot tuberkulose.

  En person med tuberkulose har plikt til å rette seg etter legen sine tilvisingar og om nødvendig la seg isolere for å motverke at sjukdommen blir spreidd til andre.
   

  Målgruppe

  Desse personane har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkinga, jf. kapittel 3 i tuberkuloseforskrifta:

  • Personar som skal opphalde seg meir enn tre månader Noreg, som må ha opphaldsløyve, registreringsbevis eller opphaldskort og som kjem frå land der tuberkulose er utbreidd 
  • Flyktningar og asylsøkjarar som kjem frå land med høg førekomst av tuberkulose
  • Personar som skal arbeide i helse- og sosialtenesta, som lærarar eller i andre stillingar der dei har kontakt med born, og som i løpet av dei seinaste tre åra har kome frå eller har opphalde seg minst tre månader i land der tuberkulose er utbreidd

  Pris

  Tuberkuloseundersøkinga er gratis. Det gjeld òg transportutgifter.

  Kontaktavdeling

  Kommunelækjaren

  LederLars Håvard Eriksen
  Telefon35 07 56 00
  E-postpostmottak@tokke.kommune.no
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  BesøksadresseRevahaugvegen 6 3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Undersøkinga er ein del av dei smittevernplanane som kommunen er pålagd å ha.

  Sjå
  Tuberkuloseforskriften kapittel 3 - Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, gjennomføring og oppfølging mv.

  Smittevernloven § 7-1 Kommunens oppgaver og § 7-3 Det regionale helseforetakets ansvar

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Kommunen skal sørgje for at undersøkinga blir gjennomført så snart som råd. Flyktningar og asylsøkjarar skal undersøkast innan fjorten dagar etter innreise. Personar som skal tiltre ei stilling, skal undersøkast med lungerøntgen før tiltredinga. Hudprøve og oppfølging av denne kan skje seinare.

  Høve til å klage

  Du kan søkje om fritak frå tuberkuloseundersøkinga. Får du avslag, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du fekk vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje. Vedtak om isolering som er gjort av smittevernnemnda, kan overprøvast av tingretten.

 • Vaksine

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk