Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Generelt

  Frisklivssentralen er ei førebyggande helseteneste med tilbod innan aktivitet, læring og meistring. Føremålet med tenesta er å førebygge sjukdom og skadar knytt til levesett, redusere sjukefråvær og gjere folk i stand til å ta vare på eiga helse. 

  Frisklivssentralen hjelper og støttar personar til å endre og meistre endringar i livsstil. Tilboda består i helsesamtale, fysisk aktivitet, kosthaldsendring og snus- og røykeslutt. Det er tilbod om oppfølging i gruppe og individuelt.

  • Frisklivsresept – 12 vekers opplegg med to treningar i veka
  • Individuell rettleiing og oppfølging innan aktivitet og kosthald i 12 veker
  • Kosthaldskurs – Bra Mat for betre helse (fem kurskveldar)
  • Individuell rettleiing og oppfølging for snus- og røykeslutt

  Opne tilbod for alle

  • Tokkegym 60+ –  onsdagar 10 - 11
  • Sirkeltrening – torsdagar 14-15

  Frisklivssentralen har varierte aktivitetstilbod i gruppe. Aktivitetane skjer både innandørs og utandørs. Målet med frisklivssentralen er at deltakarane skal bli fysisk aktive i sin kvardag og få betre helse på kort og lang sikt. 

  Vi er i gang med å lage telefonlister slik at vi lettare skal nå ut med informasjon til alle som er brukarar av treningsgruppene til Friskliv. 

  Om du ynskjer å stå på denne lista, send oss ei melding til fysioterapeut Berit Omholt (tlf: 93 60 63 37) der du oppgjev kva for ei gruppe du vil ha oppdateringar om.

  Målgruppe

  Helsefremjande og førebyggjande tiltak for alle innbyggjarane, men med spesiell vekt på

  • personar med livsstilssjukdommar, i alle aldrar
  • personar som står i fare for å utvikle sjukdom pga levevanar
  • personar med overvekt
  • personar som røyker eller snusar
  • personar med problem knytt til psykiske helse
  • innbyggjarar over 65 år
  • ungdom og unge vaksne
  • flyktningar

  Brosjyrer og informasjon

  Partnarar

  Aktuelle samarbeidspartnarar kan vere

  • arbeidsgjevarar
  • brukar- og innvandrarorganisasjonar
  • fastlegar
  • frivillige organisasjonar
  • Nav
  • private aktørar
  • spesialisthelsetenesta
  • diabetessjukepleiar
  • KOLS-kontakt
  • Frisklivssentralen i Vinje

  Kontaktavdeling

  Helse- og omsorgsetaten

  LederAnn Helen Maria Wraa
  Telefon35075530
  E-postpostmottak@tokke.kommune.no
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  Besøksadresse3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstenestelova skal kommunen mellom anna tilby helsefremjande og førebyggjande tenester.

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk