Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Kommunal bustad

 • Mellombels botilbod

  Generelt

  Kommunen skal hjelpe deg med å finne ein mellombels stad å bu dersom du ikkje har ein stad å sove og bu neste døgn.

  Har du eit akutt bustadbehov og ikkje kan skaffe deg bustad på eiga hand, pliktar kommunen å finne eit mellombels butilbod til deg. Kommunen skal tilby forsvarleg husvære til barnefamiliar, born og unge. Det tyder mellom anna at tilbodet i utgangspunktet ikkje gjeld for rusmiddelmisbrukarar (sjå lenkja til Kommunal bustad nedanfor).

  Vilkår

  Du treng bustad i eit nødstilfelle.

  Pris

  Tenesta er gratis, men dersom du har råd til det, vil du kunne betale delar av husleiga sjølv.

  Kontaktavdeling

  NAV Tokke

  Telefon55 55 33 33
  Telefaks35 11 37 01
  E-postnav.tokke@nav.no
  Nettadressehttp://www.nav.no
  BesøksadresseSentrumsbygget
  Åpningstid09.00 - 15.00

  Lovar og retningsliner

  Tenesta er lovpålagd. Sjå Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

  Søknadsprosessen

  Handsamingstid

  Nav-kontoret har plikt til å behandle saka så snart som råd. I saker som gjeld akutt, mellombels bustad, vil det ofte vere nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

  Høve til å klage

  Dersom Nav avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Før opp kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Lèt Nav vedtaket bli ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

  Tenesteomtaler

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk