Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Byggesak

Slik kan du levere byggesøknaden din:

For enkel og effektiv behanling av byggesøknaden er det viktig at du leverer ein komplett søknad på ein av desse måtane:1. Papir

Du kan få søknadspapir frå kommunen eller du kan skrive dei ut her (krev ikkje pålogging) - desse fyller du ut og sender pr post til Tokke kommue, Storvegen 60, 3880 Dalen2. E-post

Du kan gjerne sende inn byggesøknaden på e-post til postmottak@tokke.kommune.no - søknad som hovuddokument og kvart vedlegg for seg sjølv for enklast behandling.3. Elektronisk

Du kan også nytte ByggSøk for utfylling og levering av byggesøknaden din.

Tak gjerne kontakt om du lurar på noko.Byggesaksblankettar (krev ikkje pålogging)

Byggesaksgebyr

1. Byggetiltak som ikkje krev søknad eller løyve jf plan- og bygningslova § 20-5

Enkelte mindre tiltak kan gjennomførast utan kommunal sakshandsaming dersom dei elles er i tråd med gjeldande plan. Men nokre viktige føresetnader må vera oppfylt. Dersom eit byggetiltak fører til fare eller urimeleg ulempe for omgjevnaden eller allmenne interesser, vil ikkje vilkåra for unntak vera oppfylt.Klikk her for meir informasjon

2. Byggetiltak der tiltakshavar sjølv kan stå ansvarleg jf plan- og bygningslova § 20-4

Denne søknadstypa har ikkje så omfattande krav til dokumentasjon og sakshandsaming som ein full søknad. I desse sakene har tiltakshavar sjølv eit ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gjeve med heimel i plan- og bygningslova. Avhengig av tiltakets vanskegrad og eigen kompetanse, kan det være nødvendig med byggfagleg bistand. Dei vanlegaste tiltaka som er omfatta av denne type søknadar er mindre uthus, garasjar og tilbygg.Klikk her for meir informasjon

3. Byggetiltak som krev full søknad med ansvarlege føretak jf plan- og bygningslova § 20-3

I dei tiltaka som ikkje er nemnde under pkt. 1 og 2, skal ein levere fullstendig søknad. Slike søknader skal sendast inn av profesjonelle aktørar som skal ha nødvendig kunnskap om plan- og bygningslovas reglar.Kommunen krev at slik kunnskap dokumenterast gjennom utdanning og praksis, eller ved at det føreligg sentral godkjenning. Det er og krav til slik dokumentasjon for prosjektering, utføring og kontroll av byggetiltak som er søknadspliktig.Klikk her for meir informasjon4. Energimerking

Alle bustadar, hytter og fritidseigedomar må energimerkast før dei vert lagt ut for sal. Ved utleige må hytta/fritidseigedomen merkast om ein skal bruke denne meir enn fire månadar i året. Les meir her

Enklare byggereglar frå 1. juli 2015

Endringane i plan- og bygningslova medfører bl.a. at ein del tiltak som ein tidlegare måtte byggesøke, no vert søknadsfrie.Føresetnaden for at ein ikkje treng å søkje er at tiltaka er i tråd med vilkåra i dei nye reglane, samt at tiltaket må vere i tråd med gjeldande reguleringsføresegner for det aktuelle byggeområdet. I tillegg må tiltaket vera i tråd med føringar frå andre styresmakter t.d. Statens Vegvesen, kulturminnevern osb.

Du kan finne meir informasjon her

Informasjonsark om nye byggereglar

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk