Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Barnehage - etablering og drift

 • Barnehageplass

  Generelt

  Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over eitt år. Du må søkje kommunen om plass i barnehage.

  Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller eitt år seinast innan 1. desember det året det vert søkt om barnehageplass. Barn som er født før 1. september har rett til plass innan utgangen av august. Barn som fyller eitt år i september, oktober eller november, har rett til plass innan utgangen av den månaden barnet blei fødd.

  Kommunen sørgjer for at det er felles opptak for alle barnehagane i kommunen, men kvar barnehage kan velje eiget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eigarform.

  Målgruppe

  Born frå 1 år som bur i kommunen

  Vilkår

  Desse blir prioriterte ved opptak:

  • Barn med nedsett funksjonsevne
  • Barn som barnevernstenesta har overteke omsorga for
  • Barn som treng hjelpetiltak frå barnevernstenesta

  I tillegg har barnehagane eigne opptakskriterium.

  Pris

  Maksimalpris
  Stortinget fastset kvart år ein maksimalpris, eit øvre tak for kor mykje foreldre må betale for ein barnehageplass. Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per månad frå 1. januar og 3 040 kroner per månad frå 1. august.

  Redusert betaling
  Dersom den samla inntekta i hushaldet er lågare enn 541 500, skal du få ein lågare pris enn maksprisen.

  Gratis kjernetid
  Alle familiar med lågare samla inntekt enn 533 500 kroner har rett til 20 timar gratis kjernetid i barnehagen i veka.

  Sysken
  Kommunen skal sørgje for at foreldre med meir enn eitt barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalinga. Dette gjeld uavhengig av om barna går i forskjellige barnehagar og i barnehagar med forskjellige eigarar. 

  Søk på eiget skjema for redusert betaling, gratis kjernetid eller syskenmoderasjon.

  Brosjyrer og informasjon


  Partnarar

  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet

  Kontaktavdeling

  Etat for oppvekst kultur idrett adm

  LederFinn Arne Askje
  Telefon35 07 52 00
  E-postpostmottak@tokke.kommune.no
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  Besøksadresse3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta.

  Sjå
  Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a og § 13.
  Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
  Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du søkjer via eit søknadsskjema til kommunen.

  Det finnes eigne skjema for redusert betaling, gratis kjernetid og syskenmoderasjon.

  Skjema


  Vedlegg

  Uttale frå sakkyndig instans skal leggjast ved søknaden dersom barnet ditt har rett til prioritet.

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist for hovudopptak er 28.februar.

  Handsaming

  Tildeling av plass skal skje etter dei fastsette opptakskriteria som gjeld for barnehagen. Ønska og behova dine skal ein leggje stor vekt på. Du skal meldast skriftleg om og i kva barnehage du har fått tilbod om plass.

  Har du ikkje fått oppfylt det første ønsket ditt, har du rett til å bli sett på søkjarliste ved denne barnehagen. Ved supplerande opptak i løpet av barnehageåret skal først søkjarar frå søkjarlista få tilbod om plass i samsvar med dei fastsette opptakskriteria.

  Dersom du ikkje har fått tilbod om plass, skal du få skriftleg melding om dette. Samtidig skal du få melding om at du kan krevje ei grunngiving for avgjerda, at du har rett til å klage og fristen for å klage.

  Dersom barnet ditt har rett til prioritert plass og du ikkje har fått tilbod om plass, har du rett til ei skriftleg grunngiving, melding om retten din til å klage og fristen for å klage.

  Høve til å klage

  Du kan klage dersom
  • du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • du har fått plass, men ikkje fått oppfylt verken første eller andre ønske.
  Du må sende klaga innan 3 veker frå du mottok avgjerda. Dersom du bruker retten din til å krevje ei grunngiving, er klagefristen 3 veker frå du mottek grunngivinga.
   
  Dersom kommunen kjem til at barnet ditt skulle ha fått tilbod om den ønska plassen, skal du få tilbod om første ledige plassen etter at barn med lovfesta rett til prioritet har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje får medhald, går saka vidare til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

  Merknadar


 • Dagmamma - godkjenning

 • Familiebarnehage - etablering og drift

 • PP-tenesta

 • Skulestart

 • Spesialundervisning

 • Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk