Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Forhandlingsmøte mellom Tokke og Fyresdal

Referat frå forhandlingsmøte mellom Tokke og Fyresdal 14.1.2016, Næringshagen i Fyresdal og forslag til intensjonsavtale for samanslåing av kommunane.

Referat frå forhandlingsmøte mellom Tokke og Fyresdal 14.1.2016, Næringshagen i Fyresdal

Deltakarar: Jarand Felland (ordførar i Tokk e, Sp), Erik Skiervagen (ordførar i Fyresdal AP), Tone Sofie Dale Solvang (varaordførar i Tokke, Sp), Hilde Alice Vågs/id (opposi­ sjonsleiar i Tokke, AP}, Gunn Siri H augan Vindal (hovudverneombod i Tokke, Anne
M ette M omrak (hovudtillitsvald i Fyresdal) Kiel! Sverre Thoresen (opposisionsleiar Fyres­ dal, Sp), Ketil Kiland (rådmann i Fyresdal}, Brit Houge (rådmann i Tokke), Stein Elseth (Fylkesmannen) og Bent A. Brandtzæg, Telemarksforsking.

Innleiingsvis vart det føretatt ein gjennomgang av hovudtrek k i utkastet ti l intensjonsav­ ta le som l åg føre.

Elles var det næringsarbeid, legevakt, tannhelseteneste og interkommunale samarbeid om var sentrale diskusjonstema.

Når det gjel d organiseri nga av næringsarbei det, ynsk jer Fyresda l etableri ng av eit AS, men at dette skal vera under politisk kontroll. Gjennom etablering av eit AS er det eit yn­ skje og orn sterkare og meir forpliktande satsing på næringsutvikling. Tokke er usikre på om etablering av eige næringsselskap er ei god løysing, og meiner det kan vera ei betre
løysing å ha næri ngsutvi klingsarbei det som ei n del av den kommunale organisasjonen. Ein var samd om ein tek ei n runde på dette i n ternt i komm unane fram mot neste møte.
f ylkesmannen skal fram til neste møte avklare ein del formalitetar knytt til etablering og organisering av eit AS som ein bør vera klår over. Dette gjeld mellom anna styrerepresen­ tasjon.

Ein er likevel samd orn at næringsarbeidet skal være et sentralt satsingsområde for den eventuelle nye kommunen og at næring skal vera lokalisert i Fyresdal. Det er berre næ­
ringsar beidet som vil bl i lagt i n n i ei t even tuelt AS. Plan og oppmå l ing vil og ligge i Fyres­ dal, men ikkje som ein del av den kommunale organisasjonen.

I høve til tannhelsetene ste og legevaktsamarbeid blei det semje om å behalde dagens ord­ ningar, noko som vil innebere delte løysingar for ein eventuell ny kommune . Ein var og samd om å få med eit pun k t i i n tensjonsavtala der ein vi l søkje å få pri vate tannlegar ti l å etablere seg i den n ye k omm unen.

I siste del av møtet vart moglegheitene for auka interkommunalt samarbeid diskutert. Begge kommunane lista opp fleire område som det kan vera aktuelt å samarbeide orn. Rådmennene fek k i oppdrag å sjå nærare på aktuelle samarbeidsområde fram mot neste møte.

Det var og ynskje om justering og forkorting av intensjonsavtala fram mot til neste møte 18. februar.


Bent A. Brandtzæg referent

Forslag til intensjonsavtale

Puslespill

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk