Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Oppmåling og punktfeste

Gebyrsatsar for arbeid etter matrikkellova.

Gjeldande frå 1. januar 2018.

Gebyr for arbeid etter Matrikkellova (Lovas § 32, forskrift § 16)

fastsetjast som fylgjer:


Pkt 1

Oppretting av matrikkeleining

 

Pkt 1.1

Oppretting av grunneigedom og festegrunn

 

 

 

areal frå 0 - 2000 m2

kr. 16.900,-

 

 

areal frå 2001 m2 - auke pr påbyrja da.

kr. 1.400,-

 

 

 

 

 

 

Der markarbeid ikkje er påkravd, utløyser det halvt gebyr.

 

 

 

 

Pkt 1.2

Tilleggsareal til eksisterande matrikkeleining

 

 

 

Areal frå 0 - 500 m2

kr. 8.450,-

 

Areal over 500 m2 utløyser ordinært frådelingsgebyr. 

 

 

 

 

 

Pkt 1.3

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn pr sak,

 

 

uavhengig av areal.

kr. 4.200,-

 

 

 

 

Pkt 1.4

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

 

 

 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon

 

 

 

areal frå 0 - 2000 m2

kr. 12.700,-

 

 

areal frå 2001 m2 - auke pr påbyrja da.

kr.   1.400,-

 

 

 

 

Pkt 1.5

Oppretting av anleggseigedom

 

 

 

Gebyr som for oppretting av grunneigedom

 

 

 

volum frå 0 - 2000 m3

kr. 6.250,-

 

 

volum frå 2001 m3 - auke pr. påbyrja 1000 m3

kr.    740,-

 

 

 

 

Pkt 1.6

Registrering av jordsameige

 

 

 

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige

 

 

 

fakturerast etter medgått tid, basera på 1,2 promille

 

 

 

av årsløn.

 

 

 

 

 

Pkt 2

Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

 

Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. Det kan også kome tilleggsgebyr for å

 

 

utføre oppmålingsforretning.

 

 

 

 

 

Pkt 2.1

Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

 

 

Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før den er fullført,

 

 

må avvisast, ikkje lar seg matrikkelføre pga. endra heimels-

 

 

tilhøve eller av andre grunnar ikkje kan fullførast, setjast til

 

 

1/3 av gebyrsatsane etter pkt 1.1 og 1.2.

 

 

 

 

 

Pkt 3

Grensejustering

 

Pkt 3.1

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

 

 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eige-

 

 

domar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal.

 

 

(Maksgrense er sett til 500 m2)

 

 

 

Ein eigedom kan imedan ikkje avgje areal som i sum

 

 

overstig 20 % av eigedomens areal før justering.

 

 

 

For grensejustering til veg eller jernbaneføremål kan andre

 

 

arealklasser gjelde.

 

 

 

areal frå 0 - 500 m2

Kr. 8.450,-

 

 

 

 

Pkt 3.2

Anleggseigedom

 

 

 

For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av

 

 

anleggeigedomens volum, men den maksimale grensa setjast

 

 

til 1000 m3

 

 

 

volum frå 0 - 250 m3

Kr. 3.150,-

 

 

volum frå 251 - 1000 m3

Kr. 6.250,-

 

 

 

 

Pkt 4

Arealoverføring

 

Pkt 4.1

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

 

 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og

 

 

 

tinglysing gjenomførast. Arealoverføring utløyser

 

 

 

dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til

 

 

 

veg- og jernbaneføremål.

 

 

 

areal frå 0 - 500 m2

Kr. 12.350,-

 

 

arealoverføring pr. nytt påbyrja 500 m2 med-

 

 

 

fører ein auke i gebyret på

Kr.     690,-

 

 

 

 

Pkt 4.2

Anleggseigedom

 

 

 

For anleggseigedom kan volum som skal overførast

 

 

 

frå ein matrikkeleining til ein annan, ikkje vere

 

 

 

registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan berre

 

 

overførast dersom vilkåra for samanføying er til stades.

 

 

Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.

 

 

volum frå 0 - 500 m3

Kr. 4.100,-

 

 

volumoverføring pr. nytt påbyrja 500 m3 medfører

 

 

 

ein auke av gebyret på

Kr.    410,-

 

 

 

 

Pkt 5

Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er

 

 

koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

 

 

For inntil 2 punkt

Kr. 4.200,-

 

 

For overstigande grensepunkt pr. punkt

Kr.    420,-

 

 

 

 

Pkt 6

Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er

 

 

koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheitar.

 

 

 

For inntil 2 punkt

Kr. 8.450,-

 

 

For overstigande grensepunkt pr. punkt

Kr.   845,-

 

 

Gebyr for klargjering av rettighetar fakturerast etter

 

 

 

medgått tid.

 

 

 

 

 

Pkt 7

Privat grenseavtale

 

 

 

For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde

Kr. 1.400,-

 

 

For kvart nytt punkt eller påbyrje 100 m

 

 

 

grenselengde

Kr.    140,-

 

 

Billigaste alternativ for rekvirent velgast

 

 

 

 

 

Pkt 8

Urimelige gebyr

 

 

 

Dersom gebyret openbart er urimeleg i høve dei prinsipp

 

 

som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadene

 

 

som kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen

 

 

eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fast-

 

 

sete eit passande gebyr.

 

 

 

Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med

 

 

 

bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått

 

 

 

krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusera gebyr.

 

 

 

 

Pkt 9

Betalingstidspunkt

 

 

 

Gebyret skal krevjast inn forskotsvis

 

 

 

 

 

Pkt 10

Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka

 

 

 

Gjer rekvirenten under sakas gang endringar i grunnlaget

 

 

for matrikkelføring av saka, oppretthaldast likevel gebyret.

 

 

 

 

Pkt 11

Utskriving av matrikkelbrev

 

 

 

Matrikkelbrev inntil 10 sider

Kr.   250,-

 

 

Matrikkelbrev over 10 sider

Kr.   480,-

 

 

Endring i maksimalsatsane regulerast av Statens kartverk

 

 

i takt med den årlege kostnadsutviklinga

 

 

 

 

 

Pkt 12

Gebyr rekna ut etter medgått tid

 

 

 

Gebyr for oppmålingsarbeid som ikkje kan fastsetjast

 

 

ut frå reglane over, skal reknast ut etter medgått tid,

 

 

 

timepris som svarar til 1,2 promille av brutto årsløn

 

 

 

for den som utfører arbeidet i tillegg til kostnader med

 

 

reise og eventuelt merkemateriell.

 

 

 

 

 

Pkt 13

Statlege gebyr og avgifter

 

 

 

Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter

 

 

 

kjem i tillegg til alle kommunale gebyr.

 

 

 

 

 

Regulering av gebyrsatsar

 

 

 

Satsane vert kvart år regulera etter Statens indekstal

 

 

for kart- og oppmålingsarbeid, fyrste gong 01.01.2011.


tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk