Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen for Tokke kommune 2005 - 2017

Kungjering av kommuneplanens arealdel for Tokke kommune (pbl §20-5)

Tokke kommunestyre vedtok i møte 13.09.05 å godkjenne kommuneplanens arealdel for perioden 2005-2017. Sentrale punkt i planen er følgjande:

  • Det er innarbeidd omlag 18 område for spreidd hyttebygging.
  • Planen vidarefører eksisterande område for konsentrert hyttebygging i tillegg til nye område som Buin og Skredvatn
  • I alt 17 område, for det meiste i eksisterande grender er det høve til spreidd bustadbygging og yrkesbygg
  • Totalt 24 gamle disposisjonsplanar er lagt ut som eksisterande spreidd hytteområde med høve til gjennomføring av plan
  • Avstandsgrense til vassdrag er redusert frå 100 til 50 meter
  • Tokke kommune har lagt inn trase for høgfartsbane
  • Planen har auka areal for eksisterande hytter i LNF-område til 150 m2 BRA og uthus/anneks til 30 m2
  • Ein legg vekt på god byggeskikk i byggeområda
  • Planen legg føringar for samfunnstryggleik i vidare planarbeid (utgreiingar i høve til ras, flaum, viltinteresser m.m)
  • Trygge born og unge sine oppvekstkår m.m.
Det ligg føre motsegn frå Fylkesmannen i byggeområde (for hytter) vest for Hallbjønnsekken samt området Gamasfitt (spreidd hyttebygging). Planen har difor ikkje rettsverknad for dette område inntil motsegna er trekt, eventuelt endring av plan eller avgjersle hjå departementet. Planen kan sjåast på Tokke kommune sine heimesider, kommunehuset og biblioteka i kommunen.
(Du treng Adobe Reader for å lese fleire av dokumenta)
Politisk handsaming:

Merknader og motsegn:

Kart, føresegner og planomtale:

Risikovurderingar (ROS):

Møtereferat:

Tidlegare dokument i sak kan du studere med å trykkje på teksten under:

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk